نرم افزار مدیریت رستوران، فست فود، کافی شاپ حامی

صندوق فروشگاهی

صندوق های فروشگاهی | نرم افزار مدیریت رستوران و فست فود حامی

صندوق های فروشگاهی

صندوق های فروشگاهی، با بهره‌مندی از پردازشــگرهای قدرتمند و درگاه‌هـای خروجـی متنوع بــرای اســتفاده در فروشــگاه‌هــای بــا حجــم عملیـات بالا طراحــی شـده، قــدرت و پایـداری ایـن محصــولات عملکـردی بـدون وقفــه را تضمیــن مــی‌کنــد. از دیگــر ویژگــی‌هــای صندوق های فروشگاهی مــی‌تــوان بــه امــکان جـدا شــدن پایــه از دســتگاه جهت قرارگیری در فضـای محدود و نصـب بر روی انـواع میزهـای چـک اوت و دیـوار اشـاره کرد. شـما مـی‌توانیـد بـا اضافـه کـردن نمایشــگر دوم یــا صفحه کلید قابــل برنامــه ریــزی امکانـات بیشــتری را نیـز در اختیــار داشـته باشـید. صندوق های فروشگاهی لمسی محصولی بسیار شیک و زیبا هستند که در مشاغل مختلفی از جمله فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، فست‌فودها و … بسیار پرکاربرد است.

مشاهده محصول